Untitled

Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeyk

1. Naam:

Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeyk.

2.RSIN:

8166.99.951

3.Adres:

Mollenstraat 14, 5571 BL Bergeijk
0497-555597 TijssenJP@kpnmail.nl

4. Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel, zulks ter voortzetting van het werk van het Herwonnen Levenskracht Comité Bergeyk, zoals zich dat werk tot op heden in Bergeyk heeft ontwikkeld, om binnen de grens van haar mogelijkheden, en waar dit volgens haar noodzakelijk, dan wel wenselijk is, binnen de plaats van vestiging:

1. materiële en immateriële hulp te verlenen aan zowel lichamelijke als geestelijke zieken of gehandicapten.
2. hulp te verlenen aan inwoners die in verzorgingste huizen zijn geplaatst.
3. hulp te verlenen aan gezinnen of samenlevingsverbanden, die vanwege ziekte, ongeval of een ander voorval van een lid in financiële moeilijkheden zijn geraakt.

een en ander in de meest ruime zin van het woord en voornamelijk gericht op het loon- en uitkering afhankelijke deel van de Bergeykse bevolking.

5. Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Het beleid van de Stichting Nieuwe Levenskracht Bergeijk is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door

via haar netwerk van vrijwillige medewerkers snel op de hoogte te zijn, bij welke gezinnen of samenlevingsverbanden hulp nodig is.
haar netwerk van vrijwilligers tijdig te informeren c.q. op te leiden voor nieuwe ontwikkelingen in de gemeenschap en in de maatschappij.
Haar vrijwilligers structureel in contact te brengen met donateurs zodat signalen van hen of van hun omgeving snel doorkomen. (kontante donaties, lotenverkoop, financiële acties op de kermis)
fondsenwerving, campagnes en acties die leiden tot sponsoring en donaties;
Fondsenwerving staat ook in het licht van wezenlijk contact met donateurs en hun omgeving.

het beheren van inkomsten uit donaties, eigen financiële acties giften en opbrengsten van benefit acties.
het feitelijk samenwerken met organisaties in Bergeijk die zich richten op dezelfde doelgroep.
opbouwen van naamsbekendheid bij lokale evenementen en via contacten met onze medewerkers.
Zie ook: bixweb.nl/nlk

– Beleidsplan 2016-2020
Klik hier voor hetbeleidsplan St. Nieuwe Levenskracht Bergeyk 2016

6. Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Jan Tijssen (vanaf 2-9-2014) – Mollenstraat 14

Secretaris:
Jan Tijssen (waarnemend vanaf 1-10-2015)

Penningmeester:
Jan Royackers – Jan Roeststraat 1

Overige leden:
Petrie Evers – Het Kaar 20 B
Noud van Herk – Pr. Marijkestraat 59
Peter Kuijpers – Nieuwstraat 37
Martien Markestijn – Molenakkers 23 F
Mieke Pollaert – Rosakker 32

7. Beloningsbeleid.

1.1.2. Afwezigheid van winstoogmerk.
Bestuursleden hebben geen recht hebben op een bezoldiging. (art. 9)
Het bestuur maakt ook geen gebruik van het toekennen van jaarvergoedingen.
Vergoedingen aan leden van het bestuur en overige medewerkers worden gegeven op basis van declaraties van werkelijk gemaakte kosten. (art 11)
Om veel administratieve rompslomp te voorkomen zijn in enkele situaties forfaitaire bedragen vastgesteld.
De jaarresultaten worden toegevoegd aan het vermogen.

3.3. Beloning van beleidsbepalers.
Beleidsbepalers zijn bestuursleden.
Bestuursleden worden beschouwd als medewerkers en worden gewaardeerd op dezelfde wijze als alle medewerkers van Nieuwe Levenskracht.

8. Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten

Klik hier voor het jaarverslag 2015

9. Staat van Baten en Lasten van met toelichting over 2012 2013 en 2014

2014 Nieuwelevenskracht-jaarverslag jaar 2014
2013 Nieuwelevenskracht-jaarverslag jaar 2013
2012 Nieuwelevenskracht-jaarverslag jaar 2012